Kanokalender

10. maj 2010

 

Dagens billede

 

 

Dagens tekst

 

... den positive udvikling, der trods alt har været for en række dyr og planter,

hovedsageligt skyldes indsatsen i 1980’erne og 90’erne, hvor der var grønt flertal i Folketinget.

Det var her, den generelle beskyttelse af søer, moser, enge, heder og overdrev blev gennemført.

Det var her, statstilskuddet til dræning blev stoppet.

Det var her, der blev taget hul på udpegning af urørt skov i statens skove.

Det var her, sisyfosarbejdet med at begrænse næringsstofbelastningen af vandmiljøet begyndte.

Det var her, naturgenopretningen af Skjern Å-deltaet og mange andre vådområder begyndte.

Det var her, flere tusinde vandhulsprojekter vendte den truende udvikling for sjældne paddearter.

Det var her, råstofindvinding i de marine EF-fuglebeskyttelsesområder blev stoppet.

Det var her, udarbejdelsen af naturplaner for 32.000 ha af forsvarets arealer blev påbegyndt.

Det var her, grundlaget for det moderne økologiske landbrug blev lagt.

Og det var her, der blev lagt låg på et voldsomt jagttryk på dyr og fugle ved hjælp af artsfredninger,

kortere jagttider og et stort antal reservater.

 

Hans Meltofte

i Politikens kronik, 08.05.2010

 

Ikke en fugl, ikke en fisk, ikke en frø har fået det ringere som følge af regeringens miljøpolitik

 

Anders Fogh Rasmussen, 2004